Squash Koszalin - Adria

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Adria Squash Koszalin Regulamin Klubu Adria

Regulamin

Regulamin Klubu Adria Squash, Koszalin, ul. Grunwaldzka 8-10.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron "Umowy o korzystanie z usług klubu Adria Squash" zwanego dalej Klubem.

 1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody w recepcji Klubu;
 2. Uczestnik Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu;
 3. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów;
 4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;
 5. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry;
 6. Podstawą do korzystania z usług klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 7. Cena karnetu oraz jednorazowego biletu nie uwzględnia ubezpieczenia;
 8. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby ? wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy;
 9. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej;
 10. Rezerwacji kortu można dokonać telefonicznie, poprzez e-mail, lub bezpośrednio w recepcji Klubu za dodatkową opłatą. Samodzielna rezerwacja oraz płatność online poprzez system rezerwacji na stronie klubu lub przez aplikację mobilną zwalnia z dodatkowej opłaty;
 11. Bezkosztowa anulacja rezerwacji kortu może nastąpić maksymalnie 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry;
 12. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty za wynajęcie tego kortu lub pobraniem jednego wejścia z karnetu (dotyczy osób posiadających aktywne karnety squashowe);
 13. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych;
 14. Uszkodzenie wypożyczonego sprzętu do gry w squash skutkuje koniecznością pokrycia 50% jego wartości;
 15. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na parkiecie kortu ? obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych;
 16. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;
 17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortów tylko i wyłącznie w okularach ochronnych. Pozostałym klientom zaleca się grę w okularach ochronnych;
 18. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia na korcie;
 19. Osoby korzystające z usług klubu pobierają kluczyk od szafki pozostawiając w zamian karnet lub zastaw w wysokości 20 PLN;
 20. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowego kluczyka, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wymiany zamka w szafce, w wysokości 30 zł.
 21. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafce lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności;
 22. Na żądanie klientów, Klub wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Klubu;
 23. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z 5 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
 24. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 25. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie lub nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie Klubu.
 26. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym uczestnikom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 27. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy korzystania z usług Klubu, a co za tym idzie do nie zawierania umowy na korzystanie z usług klubu bez podawania przyczyn.
 28. Osoba, która wykupuje karnet lub jednorazowy bilet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 29. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Klub zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej.
 30. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 12:57